0628273953 / 010 2262129 info@dietist-rotterdam.nl

Algemene Voorwaarden Praktijk Diëtist Rotterdam

Download indien gewenst een PDF van de Algemene Voorwaarden Praktijk Diëtist Rotterdam

1.    Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2.     Directe en indirecte tijd
Het contact in de praktijk valt onder de directe tijd berekend als consult, de tijd die nodig is om het consult voor te bereiden en een advies uit te werken na een intake valt onder indirecte tijd en bedraagt standaard 30 minuten bij een intakeconsult. Een intake kost direct 1.5 uur directe en 30 minuten indirecte tijd, dus totaal 2 uur tijd.

3.     Aparte verrichtingen
Indien er na een vervolg consult vragen via mail of telefoon beantwoord moeten worden, een nieuw advies opgemaakt moet worden, er overleg is met andere zorgverleners zoals artsen of verdieping in uw situatie wenselijk is door literatuur studie, overleg met laboratoria,  andere experts of instellingen dan wordt daarvoor indirecte tijd gerekend.
De benodigde tijd is 15-30-60 minuten afhankelijk van de complexiteit, literatuurstudie, naslagwerk, opvragen van gegevens en overleg met derden etc.

4.    Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient via het boekingssysteem, sms of via de telefoon of via de e-mail te worden gedaan. Een ingesproken bericht op het antwoordapparaat of app bericht is geen geldige annulering.

5.    Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina www.dietist-rotterdam.nl/vergoeding/.

6.     Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2022 dat men de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Indien er nog geen gebruik is gemaakt van andere basiszorg is Praktijk Diëtist Rotterdam de eerste zorgverlener die een declaratie zal indienen bij uw zorgverzekering, deze claimt de zorgverzekering dan weer bij u terug indien het eigen risico nog openstaat.

7.    Beëindigen behandeling
De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

8.    Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd direct bij levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever kan Praktijk Diëtist Rotterdam ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen.

9.    Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,

10.  Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

11.  Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

12.  Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

13.  Klachten
Praktijk Diëtist Rotterdam doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Praktijk Diëtist Rotterdam.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

GRATIS E-BOOK

Met Fitter in een dag krijg je…

- Heerlijke recepten

- Een uitgeblandeerd

- Dagmenu

- Informatie over de invloed van voeding op stress

- Inzicht in je eigen voedingsgewoonten

- Een nieuwe start

 

Al ruim 1000 mensen hebben dit e-book gedownload.

Gelukt, het e-book is naar je inbox verstuurd. Heb je hem niet ontvangen? Check dan even je spamfolder. Zit hij ook daar niet in, stuur dan een mailtje naar info@dietist-rotterdam.nl